FAQs Complain Problems

७६/७७

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०३।०२ गते सम्मको दैनिक रिपोट

वडा सभा संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को मिति २०७७।०३।०१ गते सम्मको दैनिक प्रतिवेदन

मिति २०७७।०२।३२ गते सम्मको कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को रिपोट

दस्तावेज: 

कोराना भाइरस (कोभिड-१९) को दैनिक प्रतिवेदन

Pages