FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरू के के हुन्?

गाउँपालिकाबाट जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइसराइ तथा अन्य प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ साथै गैरसरकारी संस्था दर्ता प्राकृतिक प्रकोप सहायता सहित अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ ।