FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०७९/८० को द्रोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन !! २०७९-०८० Wednesday, March 22, 2023 - 12:10 PDF icon img441.pdf
आ.व.२०७९।०८० को सम्रग पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन ।। २०७९-०८० Monday, December 5, 2022 - 12:45 PDF icon img034.pdf
आ.व.२०७९।०८० को क्षेत्रगत बजेट तथा खर्चको चौमासिक प्रतिवेदन ।। २०७९-०८० Monday, December 5, 2022 - 12:29 PDF icon img033.pdf
आ.व.२०७९।०८० को श्रोतगत बजेट तथा खर्चको चौमासिक प्रतिवेदन ।। २०७९-०८० Monday, December 5, 2022 - 12:25 PDF icon img032.pdf
आ.व.२०७८।७९ को दोश्रो चौमासि प्रतिवेदन २०७८।०७९ Wednesday, March 16, 2022 - 14:47 PDF icon img908.pdf
आ.व.२०७८।०७९ को संघीय शर्सत विशेष अनुदाको चौमासिक प्रतिवेदन २०७८।०७९ Thursday, February 10, 2022 - 12:56 PDF icon img840.pdf
आ.व.२०७८।०७९ को गाउँपालिका समानिकरण अनुदान (संघ, प्रदेश) राजस्व काडफाँड( संघ, प्रदेश) आन्तरिक आम्दानीको चौमासिक प्रतिवेदन २०७८।०७९ Thursday, February 10, 2022 - 12:46 PDF icon img839.pdf
आ.व.२०७८।०७९ को प्रदेश शर्सत विषेश अनुदान र समपुरक अनुदानको चौमासिक प्रतिवेदन २०७८।०७९ Thursday, February 10, 2022 - 12:30 PDF icon img838.pdf