FAQs Complain Problems

Employee advertising

वडा नं.१

जम्मा परिवार संख्याः ६९४

जातजातको विवरण

दलित जनसंख्याः १०४१

आदिवासी जनसंख्याः ३१२

बाह्यमण क्षेत्री/ठकुरी सन्यासी जनसंख्याः २४५९

अन्यः १ 

Pages