FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना तथा समाचार

बस्तीस्तरबाट योजना छनौट गर्ने सम्बन्धमा ।। ( १ देखि ६ सम्मको वडाहरु सबै)

बजेट तर्जमाका लागि मार्गदर्शन सम्बन्धमा ।। (१ देखि ६ सम्मका सबै वडाहरु)

बैकल्पिक सडक प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

ननफाईलर हटाउने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आगामी आ.व.२०८१।०८२ का लागि योजना कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने बारेको सूचना ।।

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

राजस्व परामर्श समितिको सूचना ।।

दस्तावेज: 

Pages