FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राहत सामाग्री वितरण सम्बन्धमा । ( १ देखि ६ सम्मका वडाकार्यालयहरु सबै)

दस्तावेज: 

आ.व.२०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा संघीय समपुरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ।।।

सुचीकृति बेरोजगारहरुलाई रोजगारीमा संलग्न गराउने सम्बन्धमा ।।(१ देखि ६ सम्मका वडाकार्यालयहरु सबै)

अध्यक्ष श्रम रोजगारमा संलग्न गराउने सम्बन्धमा । (१ देखि ६ सम्मका वडाकार्यालयहरु सबै)

निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।। ( १ देखि ६ सम्मका वडाकार्यालयहरु सबै)

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (श्री ए.वि. महाबु कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. महाबु गाउँपालिका, दैलेख)

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ( श्री के.वि. गुरुङ्ग कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. निकोसेरा, भक्तपुर)

Pages